Aleksoto plėtros forumas

      Aleksoto bendruomenės centras, vykdydamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Aleksoto bendruomenės centro daugiafunkcinės veiklos plėtra“, Aleksoto seniūnijos salėje  gruodžio mėn. 13 dieną organizavo Aleksoto plėtros forumą, kurio metu Aleksoto seniūnė Roberta Kuzmickienė supažindino Aleksoto bendruomenės narius su naujai išrinktais Aleksoto seniūnaičiais – Aleksoto seniūnaičiu Vytautu Samoniu ir Birutės seniūnaite Vilmante Kučinskaite, padėkojo už darbą buvusioms seniūnaitėms – Ritai Jonaitienei ir Jūratei Petrikaitei. Seniūnaičius sveikino ir LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio patarėja Liukrecija Navickienė. Po nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų forumo dalyviai buvo supažindinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio atsakymais į klausimus apie Aleksoto plėtrą, kuriuos prieš mėnesį buvo pateikusi Aleksoto bendruomenės centro valdyba. Publikuojame šiuos klausimus ir atsakymus, kadangi manome, kad jie svarbūs visiems Aleksoto gyventojams.

Klausimai ir atsakymai apie Aleksoto plėtrą

KLAUSIMAS. Kaip žadate spręsti Aleksoto bendruomenės namų problemą (buvusieji planai Europos pr. 105 ir Sodininkų g. 2 nerealizuoti)?

ATSAKYMAS. Siekiant įgyvendinti 2021 – 2027 metų ES fondų investicijų programą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kaune buvo išskirtos dvi strateginės investicinės kryptys – tvari miestų plėtra ir darnus judumas. Aleksoto teritorijoje numatyta investuoti į švietimo infrastruktūros atnaujinimą ir viešųjų erdvių sutvarkymą. Atsižvelgiant į tai investuoti į Aleksoto bendruomenės centrą šiuo metu neturime galimybės. Atnaujintuose švietimo pastatuose bus galimybė vykdyti bendruomenės renginius.

KLAUSIMAS. Kėdainių tiltas: planuotas į VIA BALTICA kelią transportui nukreipti, o kokia nauda dabar į Užnemunės gatvę, kur ir taip šiuo metu didžiuliai automobilių  srautai? Ar yra finansavimo šaltiniai? Kaip bus kompensuojami Marvelės bendruomenės praradimai (Vaikų žaidimų aikštelė, priėjimas prie Nemuno maudynių, slipo mažiems laiveliams įrengimas)?

ATSAKYMAS. Šiuo metu vykdomi Kėdainių tilto statybos  rangos darbai pagal parengtą techninį projektą „Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statybos projektas“.\

KLAUSIMAS. Kairiojo Nemuno kranto teritorijos, esančios ties Nemuno sala, plėtra.

ATSAKYMAS. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-28 įsakymu Nr. A-4084 yra pradėtas Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimas. Planavimo tikslai – atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, rengiamą Žemosios Fredos kvartalo išvystymo galimybių studiją, Minkovskių gatvės detalųjį planą (teritorijos plotas apie 68877 kv. m žemės sklypo tarp M. K. Čiurlionio tilto ir siurblinės Nr. 3), patvirtintą 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-464 „Dėl žemės sklypo tarp M. K. Čiurlionio tilto ir siurblinės Nr. 3 detaliojo plano patvirtinimo“ ir pasikeitus suplanuotų dalies sprendinių aktualumui bei naujų teritorijos plėtojimo ir panaudojimo perspektyvai, koreguojamas Žemosios Fredos detalusis planas, patvirtintas 1997 m. balandžio 8 d. Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo uždaviniai – keisti Žemosios Fredos detalųjį planą, patvirtintą 1997 m. balandžio 8 d. Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“, pasikeitus detaliuoju planu suplanuotų dalies sprendinių aktualumui bei naujų teritorijos plėtojimo ir panaudojimo perspektyvų įgyvendinimui. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus urbanistinės-architektūrinės, inžinerinės, socialinės, infrastruktūros ir kitai plėtrai.

Teritorijų planavimo dokumento stadija-parengiamas etapas. Rengėjas - Kauno savivaldybės įmonė  „Kauno planas".

Planavimo organizatorius apie rengiamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą skelbia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje https://www.tpdris.lt/  (TPD Nr. K-VT-19-22-976), planavimo organizatoriaus buveinėje ir interneto svetainėje  https://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/bendrojo-planavimo-skelbimai/, sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose.

Su Žemosios Fredos kvartalo išvystymo galimybių studija galima susipažinti https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/08/2022_Zemosios-fredos-GS-bukletas.pdf

                „Nemunaičių“ detalusis planas, patvirtintas 2021-11-18 Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-4073 „Dėl žemės sklypų H. ir O. Minkovskių g. 41B, 41C, Kaune, detaliųjų plano korektūros patvirtinimo“.

Detaliajame plane buvo nustatyta: (detaliajame plane žemės sklypai Nr. 1, 3) (žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, sklypų Nr. 1, 2, 3 naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sklypo Nr. 4 naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas https://www.tpdris.lt/   (TPD Nr. K-VT-19-20-394).

Administracinio pastato H. ir O. Minkovskių g. 41C, Kaune, statybos projektas (administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis H. ir O. Minkovskių g. 41B, Kaune statybos projekto koregavimas) Laida A. Išduotas SLD 2022-11-25, Nr. LSNS-21-221125-00797

Daugiabučio gyvenamojo namo H. ir O. Minkovskių g. 41B, Kaune statybos projektas (administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis H. ir O. Minkovskių g. 41B, Kaune statybos projekto koregavimas) Laida A. Išduotas SLD 2022-11-25, Nr. LSNS-21-221125-00798

2023-12-04 gautas prašymas pritarti PP Daugiabučio gyvenamojo namo su prekybinėmis, gydymo paskirties patalpomis ir automobilių saugykla H. ir O. Minkovskių g. 41, Kaune statybos projektas po 2023-06-27 vykusio viešo susirinkimo (sprendiniai dar netikrinti, sprendimas dar nėra priimtas, nes tikrinimo data iki 2023-12-11)

KLAUSIMAS. Minkovskių gatvės rekonstrukcijos planai, finansavimas, terminai?

ATSAKYMAS. AB “Kauno tiltai” rengia H. ir O. Minkovskių g. rekonstravimo techninį projektą. Planuojame statybos leidimą gauti 2024 m. kovo mėn. Tuomet ir prasidėtų šios gatvės rekonstravimo darbai. Pradėsime nuo esamų tinklų rekonstravimo ir naujų tinklų įrengimo, tuo pačiu AB „Kauno tiltai“ atliks gatvės rekonstravimo darbus. Planuojama, kad rekonstravimo darbai vyks 2 metus

KLAUSIMAS. Buvusio Fredos aerodromo teritorijos ir Inovacijų parko plėtra. Ar galvojama apie greta esančių Kauno tvirtovės objektų renovaciją ir jų įveiklinimą?

ATSAKYMAS. Všį Kauno tvirtovės parkas įgyvendina tęstinį projektą "Kauno tvirtovės objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės poreikiams". Projektas finansuojamas Kauno m. savivaldybės "Iniciatyvos Kaunui" programos lėšomis. Per pastaruosius kelerius metus Kauno m. Aleksoto seniūnijoje VšĮ Kauno tvirtovės parkas administruojamose patalpose (Lakūnų pl. 63b - 500 kv.m.) įvestas vandentiekis ir kanalizacija, atnaujinti fasadai, sutvarkyta elektros instaliacija; patalpos pritaikytos VšĮ Kauno tvirtovės parko dirbtuvėms, ofisui, edukacinėms veikloms organizuoti. 2024 m. Aleksoto seniūnijoje numatome pritaikyti dar vieną parako sandėlį Lakūnų pl. 15.

KLAUSIMAS. Ar planuojamas fortų pritaikymas priedangų įrengimui (elektra, vanduo, tualetai)? Ar Aleksote bus įrengta nors viena slėptuvė?

ATSAKYMAS. 2023m. VšĮ Kauno tvirtovės parkas projekto įgyvendinimo veiklose numatė ir gavo finansavimą atskirai veiklai -"Civilinės saugos priedangų Kauno tvirtovės parko objektuose sutvarkymo darbai (pritaikymas visuomenės poreikiams, kultūrinei veiklai). Atlikti darbai Aleksoto seniūnijoje esančiuose parako sandėliuose (Lakūnų pl. 15E, Bakanausko g. 99) - į tris sandėlius įvesta elektra, sutvarkyta aplinka, prieigos, patalpos užsandarinamos (dedamos durys, vartai, grotos, langai). Vandentiekio ir kanalizacijos šiuo metu įvesti nenumatome. Kauno tvirtovės II-asis fortas: į kareivines įvesta elektra, viename iš kazematų įrenginėjama bendruomenės patalpa (durys, pertvaros, sienų valymas, elektros instaliacija. Taip pat Všį "Kauno tvirtovės parkas" įsigijo oro sausinimo įrangą,  patalpose įrengiama papildoma ventiliacija. Vandentiekio ir kanalizacijos šiuo metu neplanuojame įrengti. 2023 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 638 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašas. Minėtame Apraše nurodyta, kad kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos įrengiamos vadovaujantis aplinkos ministro nustatytais kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimais. Patvirtinus minėtus reikalavimus bus sprendžiami šių statinių atitikimo (įrengimo) klausimai. Taip pat norime pabrėžti jog šiuo metu vykdomi VšĮ Kauno tvirtovės parkas organizuojami elektrifikacijos darbai Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekse J. Bakanausko g. 99, II-jame forte ir Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto artilerijos sandėliuose Nr.5 ir Nr.6. Slėptuvė – specialiosios paskirties statinys arba specialiai įrengta patalpa gyventojams, užtikrinantiems valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Taip pat priskirtų būtinųjų užduočių atlikimui, apsaugant nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojų. Kauniečių apsaugai yra parinktos priedangos. Jos skirtos trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai nuo oro pavojaus, tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).

Išgirdus civilinės saugos signalą „Oro pavojus“, gyventojams privalo nedelsiant pasišalinti iš atviros  teritorijos. Rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju ženklu pažymėtą artimiausią priedangą arba daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpti. Oro pavojus skelbiamas Lietuvos kariuomenės vadovybės sprendimu. Priedangai tinkamos įrengtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, garažai, rūsiai, įvairūs tuneliai, įmonių, sporto įstaigų sanitarinės buitinės patalpos, sandėliai ir k.t. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad visi žemiau žemės lygio esantys statiniai, kilus pavojui, gali būti panaudojami kaip priedangos. Gyventojai turėtų įsivertinti savo gyvenamąją aplinką, kur būtų galimybė parengti vienokią ar kitokią apsaugos erdvę. Detalesnė informacija, kaip turėtų elgtis gyventojai, skelbiama nacionaliniu mastu koordinuojamose svetainėse: www.LT72.lt bei www.mobilizacija.lt.

KLAUSIMAS. Aleksoto gyventojų skaičius sparčiai didėja, ypač gausėja jaunų šeimų. Ar planuojama naujų darželių ir mokyklų (projektai, finansavimas, terminai)?

ATSAKYMAS. Aleksoto seniūnijoje, siekiant užtikrinti vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose planuojama: 1) Tirkiliškių mokyklos-darželio pastato Dvarų g. 49 išplėtimo projektas (8 grupės).

     2) Tirkiliškių mokyklos pastatui adresu Yčo g.2 planuojama papildomai 9 klases. Viso bus 13 klasių.

     3) Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos plėtra Šeštokų g. 30: rekonstruotame senajame pastate  ir naujame priestate komplektuoti visas 20-24 pradinio ugdymo klases (2025 – 2026 m. m.).

Šiuo metu Aleksoto seniūnijos mokyklų poreikis patenkintas nukreipiant nepatekusius vaikus į gretimų seniūnijų mokyklas, tačiau įvertinus išaugusį ikimokyklinio amžiaus vaikų kiekį seniūnijoje, 3-6 metų bėgyje, planuojama švietimo įstaigų plėtra (1-2 įstaigų, pagal poreikį). Numatomas finansavimas – savivaldybės biudžetas.

KLAUSIMAS. Ar planuojama Antakalnio parko renovacija (projektai, terminai, finansai)?

ATSAKYMAS.  Antakalnio parko sutvarkymas artimiausiu metu neplanuojamas. Aleksoto seniūnijoje jau sutvarkytas parkas Kiečių g., skveras Europos pr., skveras Gustaičio g., Apžvalgos aikštelė, Marvelės slėnis. Darbai pradėti Naugardiškių parke, baigiamas rengti Liepų alėjos sutvarkymo projektas (2024-2025 m. planuojami rangos darbai).

 KLAUSIMAS. Ar planuojamos kairiajame Nemuno krante rekreacinės zonos?

ATSAKYMAS. Artimiausiu metu neplanuojami, nes pradėti Kėdainių tilto statybos darbai.

KLAUSIMAS. Ar bus įrengta mini prieplauka prie Napoleono kalno, tuo pačiu sutvarkant ir jos aplinką?

ATSAKYMAS. Artimiausiu metu neplanuojame įrengti prieplaukos prie Napoleono kalno

KLAUSIMAS. Buvusių Mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijos perspektyvos.

ATSAKYMAS. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose buvo nagrinėjama administracinė byla dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo pagal pareiškėjo - pretendento atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko iki 1940 m. nacionalizacijos valdytą žemę turėtoje vietoje (toliau – Pareiškėjas) skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Regionų apygardos administracinis teismas 2022-02-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. eI3-534-423/2022  įpareigojo Kauno miesto savivaldybės administraciją suderinti kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, pažymint buvusio savininko iki 1940 m. nacionalizacijos valdytos apie 8 ha žemėvaldos dalį teritorijoje prie Julijanavos g. 1, Kaune, kaip priskirtą laisvai (neužstatytai) žemei ir suformuoti žemės sklypą žemės grąžinimui natūra. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, 2023-02-17 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1184-502/2023 apeliacinį skundą atmetė, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ši teismo nutartis yra galutinė ir įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos. Kauno miesto savivaldybės administracija teismo įpareigojimą yra įvykdžiusi, nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų žemės sklypų dokumentai buvo perduoti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos tolesnėms nuosavybės teisių atkūrimo procedūroms vykdyti. Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės iniciatyva minėta teritorija buvo suplanuota - pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. A-1038 patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą buvo suformuoti valstybinės žemės sklypai, kurių naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos. Šios teritorijos plėtrai Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintame 2019-2021 metų strateginiame plane buvo įtraukta priemonė "Jaunimo užimtumo, laisvalaikio, sporto ir kultūros komplekso sukūrimas Julijanavos g. 1, Kaune).                 Atsižvelgiant į priimtus teismų procesinius sprendimus, ši priemonė nurodytoje teritorijoje negalės būti įgyvendinama.

 KLAUSIMAS. Ar planuojama įrengti „lynų kelią“ iš salos į aukštutinę Fredos terasą?

 ATSAKYMAS. Šis klausimas nebuvo svarstytas

KLAUSIMAS. Bitininkų g. rekonstrukcijos planai, atkreipiant ypatingą dėmesį į šaligatvių įrengimą. ATSAKYMAS. 2024 m. planuojame rekonstruoti Bitininkų g. Planuojame, kad darbai galėtų prasidėti 2024 m. pavasarį.KLAUSIMAS. Ar atsižvelgta į Aleksoto bendruomenės ir architektų pastabas, tęsiant futbolo/regbio maniežo projektavimą?

ATSAKYMAS. Taip, buvo atsižvelgta į Aleksoto bendruomenės ir architektų pastabas (atlikti perplanavimo, fasado, teritorijos sutvarkymo  ir kt. pakeitimai), atliktas pakartotinas viešinimas, kuriame pastabų nesulaukta.

KLAUSIMAS. Kokios gatvės planuojamos išasfaltuoti Aleksote 2024 m.?

ATSAKYMAS. 2024 m. planuojama pabaigti remontuoti Alšėnų g., pradėti viešuosius pirkimus dėl Mokolų ir Aukštažio g. kapitalinio remonto bei pradėti rekonstruoti H. ir O. Minkovskių g. Primename, kad per 2023 m. buvo suremontuotos šios gatvės Aleksote – Grybausko g., Akacijų g., Šeštokų g., Dariaus ir Girėno g., Vyčio g., Meteorų g., Antakalnio g.16.

KLAUSIMAS. Ar planuojama Aleksote kvartalinė renovacija?

ATSAKYMAS. Artimiausiu metu nėra numatyta Aleksote kvartalinė renovacija.

KLAUSIMAS. Kada ir kokios statybos bus vykdomos ant užpilto Marvelės karjero šalia krovininio upių uosto (projektai, finansavimas, terminai)?

ATSAKYMAS. Neturime žinių ką planuoja vykdyti Vidaus vandenų direkcija šalia krovininės prieplaukos.

2023-12-14

Visos naujienos

© 2024 Visos teisės saugomos, programavo Webtemple